CD&mp3


Música ElGrupo Prensa Novedades Galería BSO/Cine Tienda Contacto Enlaces


CD&mp3

 Santiago Puente:

sopran i klarnety basowe. Wszechstronny muzyk, który bra_ udzia_ w nast_puj_cych z_o_eniach muzycznych: ca_okszta_t "Chamber music", Orkiestrze Klasycznej, Popularnej, Latynoskiej, gra_ tak_e w teatrach. W niedawnych latach jego rozwija_a si_ internacjonalnie, komponowa_ dla produkcji teatralnych w Anglii i w innych punktach _wiata.
Currículum