CD&mp3


Música ElGrupo Prensa Novedades Galería BSO/Cine Tienda Contacto Enlaces


CD&mp3

 


Colaboradores

Banda Inaudita jest Hiszpa_sk_ grup_, która sporz_dza i interpretuje w_asn_ muzyk_. Natchnienie do swojej muzyki znajduj_ z ró_nych rodzajach muzyki, mi_dzy innymi flamenco, jazz, w samych ludziach, muzyce pokojowej, w miejskich d_wi_kach, w muzyce 'Latino' i hiszpa_skiej popularnej muzyce z rejonów morza _ródziemnego… Te d_wi_ki oraz rytmy mieszaj_ i __cz_ si_ w ich w_asnym, specjalnym stylu, tworz_c niezwyk_e do_wiadczenie. Ten zespó_ ma charakter grupy "chamber music" i stosunki popularnej grupy, która rozwin__a swój w_asny styl. W sk_ad instrumentów wchodz_: klarnety, basowe klarnety, skrzypce/ gitara i w dodatku do tego: podwójny bas, perkusja i inne instrumenty mog_ by_ w__czone w zale_no_ci od muzyki, mo_e by_ grane w trio, quartecie, quintet… itp. Grupa zespo_owa równie_ mo_e by_ przystosowana aby gra_ na ma_ej lub du_ej scenie mo_e przystosowa_ si_ do potrzeb ma_ej lub du_ej publiczno_ci. Repertuar jest ró_ny i trafia w wiele muzycznych gustów. Banda Inaudita nie potrzebuje muzycznie wytrenowanej publiczno_ci. Jedyne co potrzeba to otwarty punkt widzenia na _wiat i to wystarczy by dobrze si_ bawi_ s_uchaj_c Bandy Inaudita. Stworzyli_my w_asne przedsi_biorstwo muzyczne "Vela Records", przez które wypu_cili_my nasz pierwszy album "Banda Inaudita". Mo_na _ci_gn__ nasz_ muzyk_ przez MP3 albo mo_emy przys_a_ nasz_ p_yt_. W tym momencie nagrywamy nasz drugi kr__ek, który wkrótce wypu_cimy.

If you would like to buy our CDs>>>